ෳสวัสดีปีใหม่ 2556෴กับกิจกรรม ෳของขวัญปีใหม่ ส่งใจถึงเด็กป่วย ปีที่ 6෴


ෳสวัสดีปีใหม่ 2556෴ กับกิจกรรม ෳของขวัญปีใหม่ ส่งใจถึงเด็กป่วย ปีที่ 6෴

 


แบ่งปันกันกับเทศกาลแห่งความสุขให้เด็กป่วยโรงพยาบาล

 

      เทศกาลเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาถึง  ร่วมกันแปลงกายตุ๊กตา, ของเล่นเด็ก, อุปกรณ์เครื่องเขียน,
นมกล่อง ให้เป็นคำอวยพรวันปีใหม่ ตลอดปี 2556 แก่ผู้ป่วยเด็ก  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20
ธันวาคม 2555 กับเด็กป่วยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่ง ชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก), โรงพยาบาลรามาธิบดี


         ท่านสามารถส่งมอบของขวัญเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้ ก่อนวันศุกร์ที่ 15ธันวาคม  2555 นี้
  
(หมดเขตแล้วก็ยังสามารถส่งมาได้คะ เพื่อทำกิจกรรมกับเด็กป่วยในโอกาสถัดไปค่ะ)ณ มูลนิธิกระจกเงา
  หรือสามารถส่งไปรษณีย์มาให้เราได้ที่ โครงการโรงพยาบาลมีสุข มูลนิธิกระจกเงา 191 ซ.วิภาวดีรังสิต 62 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10120 หรือร่วมสมทบทุนกิจกรรมผ่าน
บัญชีกองทุนโรงพยาบาลมีสุข
981-0-28993-6
ธนาคารกรุงไทย สาขาวิภาวดีรังสิต 64 ประเภทออมทรัพย์


ติดต่อสอบถามได้ที่ :นางสาวจามจุรี แซ่ซื้อ (มินนี่)
เบอร์โทรศัพท์ : 02-973-2236-7 ต่อ 103, 080-6374751
E-mail : info@happyhospital.org
Website : http://www.happyhospital/, http://www.mirror.or.th/
Facebook : www.facebook.com/โครงการโรงพยาบาลมีสุข