งานอาสาสมัคร เป็นกำลังสำคัญหนึ่งของงาน Humanize Health Care (HHC) หรือ การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ ในพื้นที่โรงพยาบาล




งานอาสาสมัคร เป็นกำลังสำคัญหนึ่งของงาน Humanize Health Care (HHC) หรือ "การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์" ในพื้นที่โรงพยาบาล

ศ.นพ.ประเวศ วะสี เคยกล่าวไว้ในงาน HA National Forum ครั้งที่ 8 ถึงการรักษาในยุคใหม่ คือ Humanize Health Care (HHC) หรือ "การแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์" " Humanize Health Care เป็นการยกระดับความเป็นมนุษย์ การมีหัวใจที่ดีหรือจิตใจอันดีงามเป็นตัวนำ ไม่ได้แปลว่าความทันสมัยจะลดลง แต่เป็นการนำความทันสมัยมารับใช้มนุษย์ เช่น คุณหมอจะทำอย่างไรให้คนไข้มีความสุข ระหว่างการรักษา ฯ 

บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนที่สนใจการขับเคลื่อน Humanize Health Care ได้ไปศึกษาดูงานร่วมกันที่มูลนิธิพุทธฉือจี้ ประเทศไต้หวัน ได้นำแนวคิดมาปรับใช้ให้เหมาะกับสังคมไทย หนึ่งในการขับเคลื่อนงาน Humanize Health Care ของมูลนิธิพุทธฉือจี้คือ การขับเคลื่อนงานโดยมี ෳอาสาสมัคร෴ เป็นกำลังสำคัญในการทำงานในพื้นที่โรงพยาบาล

#อาสาสมัคร #โรงพยาบาล