SELECT autopage4_data_topic.IdTopic , autopage4_page_topic.DataDetail , autopage4_page_topic.TitleDetail FROM autopage4_page_topic INNER JOIN autopage4_data_topic ON autopage4_data_topic.IdTopic = autopage4_page_topic.IdTopic AND autopage4_data_topic.IdTopic = 1904

เล่นดนตรี พัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ


การเล่นดนตรี นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังช่วยฝึกพัฒนาการของเด็กๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาดูประโยชน์ของเครื่องดนตรีสากลประเภทต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ กันค่ะ

 

https://th.theasianparent.com/10-international-musical...